26/7/13

Εγκάρδια κι ευγενικά

Πάντα μου φέρθηκα καλά στις γυναίκες
ευγενικά, με κατανόηση
πολλές είχαν περάσει άσχημα σε χέρια
βρωμερά ή ανώριμα, φοβισμένες,
φέρθηκα καλά και αρχικά ανταμείφθηκα.
Μου χάρισαν ζέστη, ομορφιά και σοφία.

Ό μ ω ς - ό μ ω ς - ό μ ω ς . . .

Λένε πως όταν η δουλεία καταργήθηκε, γιατί ήταν ασύμφορη,
πολλοί γέροι σκλάβοι, ελεύθεροι πια,
παρακαλούσαν τα αφεντικά τους
να τους κρατήσουν.
Έκλαιγαν στο κατώφλι.

Δ ε  μ π ο ρ ο ύ σ α ν  ν α  α ν τ έ ξ ο υ ν  τ η ν  ε λ ε υ θ ε ρ ί α

Οι γυναίκες που γνώρισα δεν έμειναν μαζί μου
έφευγαν ή τις έδιωχνα
γιατί δεν είχαν μπούσουλα
γιατί δεν τους έλεγα τι να κάνουν
γιατί δεν έλεγχα τις εξόδους τους, τα μηνύματά τους,
τα κινητά και τις φίλες τους

Ή θ ε λ α  α ν θ ρ ώ π ο υ ς   λ ε ύ τ ε ρ ο υ ς

Όμως δεν φταίγαν αυτές -
δεν τις είχαν μάθει τι θα πει ελευθερία
τις μεγάλωσαν σκλάβες
ο σκλάβος πάει με τη διαταγή
ψάχνει έλεος, αγαπάει και μισεί στα χρόνια
τον αφέντη του

Δε  θ έ λ ω  ν α  χ ω θ ώ  σ τ ο   ά ρ ρ ω σ τ ο  σ ύ σ τ η μ ά  σ α ς

Δεν το έφτιαξα εγώ, δεν το ψηφίζω
συμπονώ, μα τη θέση του καταπιεστή δεν την παίρνω,
πάτε αλλού για αφέντες
σας αγαπώ πάντα - μα ας μείνω μόνος

Κι αν ποτέ φίλοι δείτε κάποιο πνεύμα ελεύθερο,
που θά ' λεγε κι ο Νίτσε
πέστε του ας έρθει να με βρει

Ε γ ώ  φ έ ρ ο μ α ι  ό π ω ς   π ά ν τ α  ε γ κ ά ρ δ ι α
κ ι  ε υ γ ε ν ι κ ά.......